مصاحبه روزنامه آسیا


 

 

 داستان آشنایی با بیک

 

 مصاحبه  آقای حسن رفوگران با روزنامه آسیا سال 1387

   

        

   آقای رامبد رفوگران پسر آقای حسن رفوگران، مدیرعامل شرکت صریر قلم .....

 

               

   اسم خودکار را پدر من روی این وسیله گذاشت.این وسیله قبلا خودنویس بوده و قلم فرانسه و....

 

                  

  تولید خودکار بیک در ایران از سالی یک میلیون عدد شروع و به سالی 180میلیون رسید.....

                                                                             

 

     برای خواندن ادامه مطالب به کتاب کارآفرین برتر خودکار بیک مراجعه کنید.