مداد سیاه و ست اگزم گرید

 

نوک پر رنگ و نرم جهت تست های 4 جوابی

تراش با مخزن مناسب