رنگ آمیزی کودکان

 

برنامه رایگان 3D COLORS را نصب کنید   / برگه ها را پرینت بگیرید و رنگ آمیزی کنید   / برنامه را باز کنید و دوربین را روی برگه رنگ آمیزی شده بگیرید /  نقاشی هاتون رو با ویژگی سلفی موجود در برنامه با ما در صفحه استابیلو ایران در اینستاگرام به اشتراک بگذارید