برندگان مسابقه استابیلوگرام2

 

برندگان دومین مسابقه    استابیلو گرام

                                                     

                                                         دوستان و همراهان                                                                                         

                                                       

                                                        ضمن تشکر از اینکه در دومین مسابقه استابیلوگرام شرکت کردید

                                                         بدینوسیله 5 عکس برنده این مسابقه اعلام میشود .                    

 

                                                          **دو برنده با انتخاب شرکت صریر قلم **

                                                          

                                                                ** سه برنده با بیشترین امتیاز **