ماژیک پوینت مکس

ماژیک منحصر به فرد با نوک بسیار

 مقاوم مخصوص نوشتن

احساس راحتی هنگام نوشتن در مدت

زمان طولانی

جوهر بی بو،حلال جوهر آن آب میباشد 

دارای گیره جهت قرارگرفتن در جیب

در صورت باز ماندن درب تا 24 ساعت خشک نمی شود